Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Engelli Öğrenci Koordinasyonu Ofisi Yönergesi

March 29, 2024

KOÇ ÜNİVERSİTESİ ÇEŞİTLİLİK, KAPSAYICILIK VE ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNASYONU BİRİMİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, ‘Koç Üniversitesi Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Engelli Öğrenci Ofisi’nin (KU ÇKEOK ofisi) oluşumu ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Koç Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin akademik ve fiziksel ortamlarda sorun yaşamamaları, ve öğretim süreçleri ile sosyal faaliyetlere eşit, tam katılımlarını sağlamak amacıyla alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar kapsamında “Koç Üniversitesi Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Engelli Öğrenci Ofisi’nin (KU ÇKEOK ofisi)” oluşumu ile görev, sorumluluk, işleyiş ve faaliyet alanlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, T.C. Anayasası’nın 10. Maddesi ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından 04/11/1950 tarihinde imzalanan ve 10/03/1954 tarih ve 6366 sayılı “İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesi ve Buna Ek Protokolün Tasdiki Hakkında Kanun” ile onaylanmış ‘Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 14. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Üniversite: Koç Üniversitesi’ni,
b) Rektör: Koç Üniversitesi Rektörü’nü,
c) Öğrenci Dekanı: Koç Üniversitesi Öğrenci Dekanı’nı,
ç) Birim Koordinatörü: Koç Üniversitesi Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Engelli Öğrenci Koordinasyonu Ofisi Birim Yöneticisini
d) Yönetim Kurulu: Koç Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu,
e) Birim: Koç Üniversitesi’nde kurulan “Koç Üniversitesi Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Engelli
Öğrenci Koordinasyonu Ofisi” (KU ÇKEOK ofisi)
f) Birim Üyeleri: “Koç Üniversitesi Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Engelli Öğrenci Koordinasyonu Ofisi” (KU ÇKEOK ofisi) Üyelerini,
g) Öğrenciler: Koç Üniversitesi öğrencilerini,
h) ‘Kurum içi Alternatif Uyuşmazlık Çözme Uygulamaları’: ‘Tahkim’, ‘Uzlaşma’ ve ‘Arabuluculuk’ dışında kalan gayrı resmi tüm alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını,
ı) Ayırımcılık: Kişinin cinsiyet, ırk, renk, dil, din, mezhep, inanç, ulusal köken, etnik köken, cinsel kimlik ve yönelim, felsefi ve siyasi görüş, sosyal statü, ekonomik durum, medeni hal, hemşericilik, hamilelik, sağlık durumu, engellilik, yaş ve benzeri temellere dayalı olarak, düzenlenen hak ve özgürlüklerden, karşılaştırılabilir durumdakilere kıyasla eşit şekilde yararlanmasını engelleyen, zorlaştıran veya nesnel olarak haklılaştırılamayacak dezavantajlı bir konuma sokan her türlü farklı tutum, durum ve muameleyi ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Birimin Organları ve İdari Yapılanması Birimin Organları

MADDE 5 – (1) Birimin yönetim organları Birim Başkanı, Birim Koordinatörü ve Birim Yönetim Kuruludur. (yeniden yapılanması konusu)

Birim Başkanı ve Görevleri
MADDE 6 – (1) Birime Üniversite’nin Öğrenci Dekanı başkanlık eder. Başkan gerekli görürse, Yönetim Kurulu üyelerinden birini Başkan Yardımcısı olarak görevlendirebilir.
(2) Başkan;
a) Birim Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır ve kurula başkanlık eder,
b) Birimde hizmet, çalışma ve planlamaların amacına uygun, düzenli bir şekilde verilmesini ve geliştirilmesini sağlar,
c) Birimin yıllık çalışma programını ve bu çerçevede Birimin Rektörlüğe önerilecek ihtiyaçlarını karara bağlar.

Birim Koordinatörü ve Görevleri
MADDE 7 – (1) Birim ile Fakülteler/Enstitüler/Merkezler arasında iş birliğinin sağlanması için Birim Koordinatörü olarak Öğrenci Dekanlığı tarafından görevlendirilir.
(2) Birim Koordinatörü:
a) Birimi temsil eder,
b) Birimin her tür faaliyetini doğrudan yürütür veya yürütülmesini idare eder,
b) Birim çalışanlarının görev dağılımlarını yapar,
c) Birim personelinin iş birliği içinde, düzenli ve verimli çalışmalar yürütmesini gözetir,
ç) Her yıl Birimin yıllık çalışma raporunun, bir sonraki yılın çalışma programı taslağının ve bu doğrultuda Birimin ihtiyaçlarının Birim Danışma Kuruluna sunulmasını sağlar.

Birim Yönetim Kurulu ve Görevleri
MADDE 8 – (1) Birim Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Birim Başkanı,
b) En az 1 akademik personel,
c) Birim Koordinatörü,
e) Öğrenci,
(2) Birim Başkanı, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Başkan, “Koç Üniversitesi Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Engelli Öğrenci Ofisi”nin (KU ÇKEOK ofisi) üniversite dışından danışman alınmasına karar verebilir.
(3) Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından 1 yıl süre ile görevlendirilirler. Yönetim Kurulu üyeleri süreleri dolduğunda tekrar görevlendirilebilirler.
(4) Yönetim Kurulu olağan olarak her yarıyılda en az bir kez ve gerekli olduğunda olağanüstü olarak Birim Başkanının çağrısı üzerine toplanır.
(5) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;
a) Birime o yarı yıl içinde yapılmış şikayet ve başvuruları değerlendirerek genel strateji çalışmalarında bulunmak,
c) Birimin akademik ve sosyal sorumluluk projeleri ile uzun vadeli stratejilerini oluşturmak,
d) Birimin yıllık faaliyet raporunu değerlendirmek.

Birim Personeli
MADDE 9 – (1) “Koç Üniversitesi Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Engelli Öğrenci Koordinasyonu Ofisi”nin (KU ÇKEOK ofisi) ihtiyaç duyacağı özel eğitim uzmanı, psikolog, psikolojik danışman gibi Birimin işleyişi için gerekli olan personel ve birim bütçesi Rektörlük tarafından sağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Birimin Faaliyet Alanı, Görev ve Sorumlulukları

MADDE 10 – (1) “Koç Üniversitesi Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Engelli Öğrenci Koordinasyonu Ofisi” (KU ÇKEOK ofisi) Koç Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin Üniversite’deki olanaklara, hizmetlere, sosyal faaliyetlere eşit erişimi ile öğretim süreçlerine tam katılımını sağlamak ve de öğrenciler bakımından öğrenimleri süresince ortaya çıkabilecek her tür ayırımcı ve eşitliğe aykırı tutum, durum, süreç ve uygulamaları ortadan kaldırmak amacıyla, birim koordinatörünce, aşağıda belirtilen faaliyetleri yürütür:
a) Öğrencilerin eşitsiz ya da ayırımcı uygulama, tutum ve durumlara ilişkin başvuru ve şikayetlerini alınması, raporlanması ve takip edilmesi ve söz konusu uygulama, tutum ve durumların aynı zamanda disiplin suçu oluşturması durumunda ilgili Üniversite birimlerinin bilgilendirilmesi,
b) Öğrencilerin öğretim sırasında karşılaşabilecekleri eşitsiz ya da ayırımcı uygulama ve durumlara ilişkin çözüm önerilerinin geliştirilmesinde diğer tüm Üniversite birimleriyle koordinasyonun sağlanması,
c) Öğrencilerin Üniversite dahilindeki tüm akademik ve sosyal imkanlardan eşit ve tam şekilde faydalanmasının sağlanmasına yönelik çalışmalarda bulunma ve çözümler üretilmesi,
d) Öğrencilerin ihtiyaç ve sorunlarını dile getirmelerine olanak verecek mecraların sağlanması ve desteklenmesi,
e) Öğretim elemanları ve idari personele, “Koç Üniversitesi Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Engelli
Öğrenci Koordinasyonu Ofisi nin (KU ÇKEOK ofisi) çalışmalarına ve hedeflerine ilişkin
gerekli bilgilendirmelerin yapılmasına olanak sağlanması,
g) ‘Ayırımcılık Yasağı’na ve ‘Çeşitlilik ile Kapsaycılık’ yaklaşımına ilişkin sosyal farkındalık ve akademik faaliyetlerde bulunulmasına ortam sağlanması,
ğ) Ayırımcılıktan kaynaklanan ya da Üniversite’nin ‘Çeşitlilik ve Kapsayıcılık’ politikası hilafına olarak öğrenciler arasında ortaya çıkabilecek sorunların, aynı zamanda bir disiplin suçu teşkil etmemesi kaydıyla, ‘kurum içi alternatif uyuşmazlık çözme uygulamaları’ yoluyla gayrı resmi olarak çözümlenebilmesi için aracılık etme,
h) Her yıl “Koç Üniversitesi Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Engelli Öğrenci Koordinasyonu Ofisi’nin (KU ÇKEOK ofisi) yıllık faaliyet ve değerlendirmelerini içeren raporun hazırlanarak Yönetim kuruluna ve ardından Rektörlüğe sunulması.

Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm Bulunmayan Haller

Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönerge; Koç Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği
tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Koç Üniversitesi Rektörü yürütür.